Informujemy, iż w celu realizacji usług dostępnych w naszym serwisie, optymalizacji jego treści oraz dostosowania serwisu do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników.

Pliki cookies można kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies. Więcej informacji zawartych jest w naszej polityce prywatności.

zostaw nam wiadomość
zostaw nam wiadomość

1. DEFINICJE

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

3. USŁUGI

4. REJESTRACJA I ZAŁOŻENIE KONTA

5. WYPOWIEDZENIE UMOWY O KORZYSTANIE ZE SKLEPU

6. PROCEDURA ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY

7. CENY I PŁATNOŚĆ

8. DOSTAWA TOWARU

9. DOKUMENTY SPRZEDAŻY

10. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

11. JAKOŚĆ i GWARANCJE

12. PROCEDURA REKLAMACYJNA

13. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

14. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZSTRZYGANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

15. POLITYKA PRYWATNOŚCI

16. ZASTRZEŻENIA PRAWNE

17. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. DEFINICJE

1.1 „Sprzedawca” - firma Evston Sp. z o.o. z siedzibą w Michałowie, adres: Michałów 25, 26-110 Skarżysko-Kamienna, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Kielcach, X Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000752291, wysokość kapitału zakładowego: 37 000,00 złotych, NIP 663-187-75-37, REGON 381514488. Adres poczty elektronicznej evston@evston.com

1.2 „Konsument” - osoba zdefiniowana w przepisie art. 22[1] ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. KODEKS CYWILNY (Dz.U.64.16.93 z późn. zm.) i oznacza osobę fizyczną dokonującą z Przedsiębiorca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Stroną umów zawieranych z Evston Sp. z o.o. może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna.

1.3 „Przedsiębiorca” - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka nieposiadająca osobowości prawnej, dokonująca czynności prawnej we własnym imieniu w ramach działalności gospodarczej lub zawodowej.

1.4 „Klient” - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która korzysta z usług Sprzedawcy dostępnych na stronie www.evston.com i w Sklepie.

1.5 „Sklep”Sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę działający za pośrednictwem witryny www dostępnej w Internecie pod adresem www.evston.com

1.6 „Użytkownik” – każdy Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorca, który wejdzie na stronę internetową www.evston.com i założy Konto Użytkownika w celu korzystania z usług Sprzedawcy dostępnych na stronie www.evston.com i w Sklepie .

1.7 „Konto”Konto Użytkownika założone przez niego w Sklepie zgodnie z zasadami określonymi w Warunkach współpracy, umożliwiające składanie zamówień na towar znajdujący się w Sklepie oraz dokonywanie określonych czynności w ramach Sklepu.

1.8 „Katalog” - Wszędzie, gdzie w Warunkach współpracy mówi się o „Katalogu”, należy przez to rozumieć wydanie drukowane, wydanie cyfrowe, dyski przenośne, stronę internetową, reklamy i informacje prasowe, ulotki, a także wszelkie inne sposoby publicznej prezentacji informacji handlowych Evston Sp. z o.o.

1.9 „Warunki współpracy”- niniejszy dokument.

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

2.1 Niniejsze Warunki współpracy skierowane są zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających z produktów i usług oferowanych przez Evston oraz korzystających ze strony i Sklepu Internetowego pod adresem www.evston.com (z wyjątkiem pkt. 13 z niniejszych Warunków współpracy, który skierowany jest wyłącznie do Przedsiębiorców).

2.2 Postanowienia zawarte w Warunkach współpracy dotyczą wszystkich umów zawartych między Konsumentami, Przedsiębiorcami, Użytkownikami a Evston Sp. z o.o. (zwaną dalej „Evston”), które dotyczą produktów i usług oferowanych przez Evston a w szczególności niniejsze Warunki współpracy dotyczą zasad korzystania ze Sklepu Internetowego oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną i sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem Sklepu Internetowego na stronie www.evston.com. Warunki współpracy Evston są publikowane na stronie internetowej www.evston.com w zakładce „Warunki współpracy”.

2.3 Konsument oraz Przedsiębiorcy przyjmują do wiadomości, że towary sprzedawane przez Evston, o ile producent danego towaru nie złożył odmiennego zapewniania co do przeznaczenia towaru, nie zostały zaprojektowane i nie są przeznaczone do żadnych zastosowań, w których awaria mogłaby spowodować sytuację zagrożenia ludzkiego życia bądź zdrowia lub katastrofalną w skutkach szkodę w mieniu, a w szczególności nie są przeznaczone do zastosowań w medycynie ani do ratowania lub podtrzymywania życia lub do zastosowania nuklearnego.

2.4 Konsument i Przedsiębiorcy przyjmują do wiadomości, że powinien przestrzegać przepisów celnych, eksportowych i importowych kraju, do którego ma być dostarczony towar zakupiony od Evston oraz uzyskać konieczne pozwolenia lub licencje na zbycie, eksport, reeksport, import towarów z krajów ich pochodzenia, o ile obowiązujące w tych państwach przepisy nakładają obowiązek ich uzyskania, oraz przestrzegać przepisów celnych tych państw.

2.5 Prezentowane w Sklepie zdjęcia towarów nie oddają ich rzeczywistych rozmiarów i mają charakter informacji wizualnej.

2.6 Obowiązującymi Warunkami współpracy jest polska wersja językowa. Pozostałe wersje językowe służą tylko celom informacyjnym.

2.7 Do prawidłowego korzystania ze Sklepu niezbędne jest:

 1. posiadanie lub dostęp do komputera, laptopa lub innego urządzenia multimedialnego;

 2. posiadanie dostępu do sieci Internet;

 3. korzystanie ze standardowego oprogramowania w postaci systemu operacyjnego oraz przeglądarki internetowej, przy czym przeglądarka internetowa powinna obsługiwać pliki „cookies" (szczegółowe zasady wykorzystania plików cookies znajdują się polityce prywatności.)

 4. posiadanie własnego, aktywnego adresu poczty elektronicznej.

2.8 W przypadku braku spełnienia wymogów z punktu 2.7 korzystanie ze Sklepu może być utrudnione lub niemożliwe.

2.9 Wszystkie towary prezentowane w Katalogu Sklepu pod adresem www.evston.com są fabrycznie nowe, chyba że w opisie danego towaru zaznaczono inaczej.

3. USŁUGI

3.1 Sprzedawca umożliwia Klientom za pośrednictwem strony internetowej i Sklepu na korzystanie z bezpłatnych usług polegających na przeglądaniu informacji zamieszczonych na stronie www.evston.com i w Sklepie, udostępnianiu interaktywnego formularza umożliwiającego Konsumentom i Przedsiębiorcom złożenie w Sklepie zamówienia, udostępnianiu interaktywnego formularza umożliwiającego Klientom kontakt ze Sprzedawcą.

3.2 Wskazane w pkt. 3.1 usługi świadczone są przez Sprzedawcę 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu poza chwilowymi przerwami konserwacyjnymi o których Sprzedawca informuje stosownym komunikatem na stronie www.evston.com

3.3 Umowa o świadczenie usługi polegającej na przeglądaniu informacji zamieszczonych w Sklepie i na podstronach www.evston.com zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zamknięcia przez Klienta strony internetowej www.evston.com.

3.4 Umowa o świadczenie bezpłatnej usługi polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie jest zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Użytkownika wypowiedzenia w formie pisemnego oświadczenia przesłanego na adres Sprzedawcy podany w Warunkach współpracy lub na adres poczty elektronicznej e-mail: evston@evston.com .

3.5 Umowa o świadczenie usługi polegającej na udostępnianiu interaktywnego formularza umożliwiającego Klientom złożenie Zamówienia w Sklepie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia.

3.6 Umowa o świadczenie usługi polegającej na udostępnianiu interaktywnego formularza umożliwiającego Klientom kontakt ze Sprzedawcą jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą udzielenia odpowiedzi przez Sprzedawcę.

4. REJESTRACJA I ZAŁOŻENIE KONTA

4.1.1 Rejestracja i prowadzenie Konta w Sklepie jest bezpłatne.

4.1.2 Konto mogą założyć Konsumenci i Przedsiębiorcy posiadający pełną zdolność do czynności prawnych

4.1.3 Każdy Użytkownik może założyć w Sklepie tylko jedno Konto i zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy i nieujawniania osobom trzecim loginu i hasła do swojego konta w serwisie.

4.1.4 Rejestracja i założenie Konta wymaga uprzedniej akceptacji Warunków współpracy przez Użytkownika.

4.1.5 Osoba chcąca założyć w Sklepie Konto, wypełnia i wysyła do Sprzedawcy odpowiedni formularz rejestracyjny, znajdujący się na podstronie Sklepu. Formularz rejestracyjny stanowi ofertę Sprzedawcy skierowaną do przyszłego Użytkownika w przedmiocie zawarcia umowy o korzystanie ze Sklepu.

4.1.6 W formularzu rejestracyjnym przyszły Użytkownik zobowiązany jest do podania obowiązkowo następujących danych: imię, nazwisko, adres e-mail, hasło oraz opcjonalnie datę urodzenia. W przypadku rejestracji jako Przedsiębiorca, obowiązkowe jest podanie również, nazwy firmy oraz numeru identyfikacji podatkowej NIP.

4.1.7 Zabronione jest dodawanie w formularzu rejestracyjnym treści o charakterze bezprawnym a w szczególności podawanie w formularzu rejestracyjnym błędnych i/ lub nieprawdziwych danych, w tym adresu e-mail innych osób.

4.1.8 Użytkownik jest zobowiązany podać dane prawdziwe, aktualne i kompletne. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za skutki podania w formularzu treści bezprawnych, błędnych lub nieprawdziwych danych.

4.1.9 Do zapisania i wysłania formularza rejestracyjnego i zakończenia procedury rejestracyjnej w Sklepie, niezbędna jest akceptacja Warunków współpracy oraz złożenie oświadczenia w przedmiocie zapoznania się z Polityką prywatności. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przesyłanie informacji handlowej w formie newslettera jest dobrowolne i nie jest konieczne do zawarcia umowy o korzystanie ze Sklepu i założenia Konta.

4.1.10 Zapisanie formularza rejestracyjnego powoduje wysłanie go do Sprzedawcy i stanowi przyjęcie oferty Sprzedawcy na zawarcie umowy o korzystanie ze Sklepu. Przyjęcie oferty Sprzedawcy powoduje zawarcie umowy o korzystanie ze Sklepu.

4.1.11 Umowa o korzystanie ze Sklepu zawarta jest na czas nieokreślony.

4.1.12 Sprzedawca umożliwia Użytkownikowi edycję informacji, których podanie jest niezbędne do rejestracji w Sklepie oraz danych wysyłkowych. Dane można modyfikować po zalogowaniu się do swojego konta. Możliwa jest również zmiana hasła do Konta.

4.1.13 Klient jest uprawniony do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przesyłanie informacji handlowej w formie newslettera. Cofnięcie zgody następuje poprzez oświadczenie złożone pisemnie na adres Sprzedawcy podany w Warunkach współpracy lub na adres poczty elektronicznej e-mail: evston@evston.com

4.1.14 Użytkownik jest uprawniony do usunięcia swojego Konta ze Sklepu i wypowiedzenia umowy o korzystanie ze Sklepu w każdej chwili. Wypowiedzenie następuje poprzez oświadczenie złożone pisemnie na adres Sprzedawcy podany w Warunkach współpracy lub na adres poczty elektronicznej e-mail: evston@evston.com . Konto zostanie usunięte niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania takiego oświadczenia przez Sprzedawcę.

4.1.15 Rejestracja i założenie Konta nie jest warunkiem do złożenia zamówienia w Sklepie. Warunki składania zamówienia w tym trybie zawarte są w pkt. 6 niniejszych Warunków współpracy.

5. WYPOWIEDZENIE UMOWY O KORZYSTANIE ZE SKLEPU

5.1 Sprzedawca jest uprawniony do wypowiedzenia umowy o korzystanie ze Sklepu w przypadku:

a) zakończenia przez Sprzedawcę prowadzenia Sklepu;

b) zakończenia przez Sprzedawcę prowadzenia działalności gospodarczej;

c) zmiany przez Sprzedawcę przedmiotu prowadzonej działalności gospodarczej;

d) jeśli Klient podał w trakcie rejestracji w Sklepie dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich;

e) jeśli Klient dopuścił się za pośrednictwem Sklepu naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Użytkowników Sklepu

f) jeśli Klient dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Evston za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub godzące w dobre imię Sprzedawcy

5.2 Wypowiedzenie/odmowa może nastąpić w formie pisemnej lub mailem na adres poczty elektronicznej Klienta

6. PROCEDURA ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY

6.1.1 Informacje o towarach i usługach podane na stronie internetowej i podstronach www.evston.com oraz w Sklepie działającym za pośrednictwem strony www.evston.com, w szczególności ogłoszenia, reklamy, cenniki, opisy produktów, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego, natomiast nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.

6.1.2 Zamówienia w Sklepie mogą być składane przez 24 godziny, 7 dni w tygodniu poza chwilowymi przerwami konserwacyjnymi o których Sprzedawca informuje stosownym komunikatem na stronie www.evston.com a zamówienia składane pocztą elektroniczną mogą być składane w dni robocze od poniedziałku do piątku, poza dniami ustawowo wolnymi od pracy w godzinach od 8:00 do 16:00

6.1.3 Istnieje możliwość złożenia zamówienia na towary niedostępne w Sklepie internetowym a prezentowane na stronach www.evston.com . Możliwość złożenia zamówienia, oferty zakupu, uzgodnienia terminu realizacji zamówień specjalnych na towary niebędące w ofercie Sklepu uzgadnia się indywidualnie z Evston Sp. z o.o. W tym celu zapytanie należy przesłać na e-mail: evston@evston.com lub skorzystać z formularza kontaktowego w zakładce “Kontakt”.

6.1.4 Warunkiem złożenia każdego zamówienia jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.

6.1.5 W celu złożenia zamówienia w Sklepie, Klient w pierwszej kolejności wybiera towary znajdujące się na stronie internetowej Sklepu i na jej podstronach oraz określa ilość danego towaru a następnie poprzez kliknięcie na opcję „Dodaj do koszyka” umieszcza towary w wirtualnym koszyku. Klient może przeglądać zawartość swojego koszyka oraz dodawać lub usuwać z koszyka wybrany towar.

6.1.6 Złożenie każdego Zamówienia może nastąpić poprzez:

 1. wypełnienie elektronicznego formularza realizacji zamówienia. Formularz obejmuje dane Klienta potrzebne do realizacji zamówienia, a w szczególności: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu oraz adres dostawy, adres do faktury jeśli jest inny niż adres dostawy, wybór sposobu dostawy oraz płatności.

 2. wypełnienie elektronicznego formularza realizacji zamówienia wykorzystując dane Użytkownika posiadającego Konto w Sklepie (po zalogowaniu się do swojego konta), wybrać adres dostawy, adres do faktury jeśli jest inny niż adres dostawy, sposób dostawy oraz płatności.

 3. złożenie zamówienia poprzez przesłanie wiadomości elektronicznej na adres poczty evston@evston.com podany przez Sprzedawcę na stronie internetowej Sklepu, obejmującego dane Klienta potrzebne do realizacji zamówienia, a w szczególności: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu, adres dostawy, dane do faktury, listę zamawianych towarów wraz z ich Indeksami i ilościami oraz wybrany spośród dostępnych w Sklepie sposób dostawy.

6.1.7 W przypadku składania zamówień poprzez Sklep po wypełnieniu przez Klienta wszystkich koniecznych danych w formularzu realizacji zamówienia w zakładce “płatność”, wyświetlone zostanie w sposób jasny i widoczny podsumowanie zamówienia. Podsumowanie zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

 1. zamawianych towarów

 2. jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych towarów lub usług wraz z podatkami, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),

 3. wybranej metody płatności,

 4. wybranego sposobu dostawy,

 5. danych adresowych Klienta

 6. danych do faktury

6.1.8 W celu wysłania zamówienia niezbędne jest:

 1. wybranie metody płatności jeśli nie wybrano wcześniej

 2. potwierdzenie zapoznania się z Warunkami współpracy i pouczeniem o prawie do odstąpienia od umowy poprzez wyrażenie zgody na treść “Warunków współpracy”, oraz “warunków odstąpienia” od umowy,

 3. naciśnięcie przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”

6.1.9 Wysłanie przez Klienta zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy, oferty zawarcia umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem zamówienia.

6.1.10 Po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail potwierdzającą wpłynięcia Zamówienia (wraz z indywidualnym numerem zamówienia)

6.1.11 Następnie Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej zatwierdzenie zamówienia do realizacji, które stanowi oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu oferty, o której mowa w pkt. 6.1.9

6.1.12 Klienci składający Zamówienia poprzez przesłanie wiadomości elektronicznej na adres e-mail evston@evston.com w celu złożenia zamówienia powinni:

 1. wskazać sposób dostawy i formę płatności spośród sposobów dostawy i płatności podanych na stronie internetowej Sklepu,

 2. podać dane potrzebne do realizacji zamówienia, a w szczególności: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu do kontaktu, adres dostawy, dane do faktury, listę zamawianych towarów wraz z ich Indeksami i ilościami, sposób dostawy.

6.1.13 W przypadku Klientów będących Konsumentami w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego składających zamówienia poprzez przesłanie wiadomości na adres e-mail evston@evston.com Sprzedawca każdorazowo po otrzymaniu Zamówienia na adres e-mail przesyła Konsumentowi potwierdzenie warunków złożonego Zamówienia, które będzie zawierać informacje:

 1. Indeks i opis przedmiotu Zamówienia,

 2. jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług wraz z podatkami, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),

 3. sposobu kontaktu ze Sprzedawcą,

 4. wybranej metody i terminu płatności,

 5. wybranego sposobu dostawy,

 6. czasu dostawy,

 7. danych kontaktowych kupującego

 8. danych do faktury

 9. Warunków współpracy

 10. pouczenie o prawie odstąpienia od umowy wraz z jego wzorem.

6.1.14 W przypadku zgodnie z pkt 6.1.12 i 6.1.13 Umowa zostaje zawarta z chwilą przesłania przez Konsumenta (w odpowiedzi na potwierdzenie warunków Zamówienia przesłanych przez Sprzedawcę) wiadomości elektronicznej na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy, w której Konsument: akceptuje treść przesłanego Zamówienia i wyraża zgodę na jego realizację oraz akceptuje treść Warunków współpracy i potwierdza zapoznanie się z pouczeniem o odstąpieniu od umowy.

6.1.15 Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów, następuje poprzez przesłanie ich kupującemu na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia, specyfikacji Zamówienia oraz faktury VAT.

6.1.16 Samo wysłanie zamówienia do Sprzedawcy nie stanowi zawarcia umowy, zaś brak odpowiedzi nie oznacza milczącego zatwierdzenia zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę.

6.1.17 Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Warunkami współpracy.

7. CENY I PŁATNOŚĆ

7.1 Ceny zawarte w Katalogu drukowanym , na dyskach przenośnych, w reklamach, informacjach prasowych, ulotkach oraz w innych materiałach informacyjnych należy traktować jako orientacyjne i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Obowiązująca cena jest publikowana przez Evston w Sklepie na stronie internetowej www.evston.com w chwili złożenia zamówienia, chyba że cena została uzgodniona pisemnie z Evston Sp. z o.o.

7.2 W przypadku przedpłaty dokonanej na zakup danego towaru obowiązującą ceną jest cena z faktury pro forma. Cena wskazana na fakturze proforma obowiązuje wyłącznie do ostatniego dnia terminu płatności ceny wskazanego na tej fakturze.

7.3 Ceny na stronie Sklepu www.evston.com prezentowane są w walucie PLN oraz EUR i zawierają polski podatek VAT. Ceny nigdy nie zawierają kosztów transportu. Są to ceny Ex works.

7.4 Klient Sklepu może wybrać następujące metody płatności:

 1. przelew bankowy tradycyjny na rachunek bankowy Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę informacji o zatwierdzeniu zamówienia do realizacji, a wysyłka dokonana zostanie niezwłocznie po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy i skompletowaniu Zamówienia);

 2. płatność elektroniczna (w tym przypadku realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji oraz po otrzymaniu przez Sprzedawcę informacji z systemu agenta rozliczeniowego o dokonaniu płatności przez Klienta, a wysyłka dokonana zostanie niezwłocznie po skompletowaniu Zamówienia).

7.5 Płatności elektroniczne w tym za pomocą kart płatniczych obsługuje PayPro Spółką Akcyjna z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kanclerskiej 15, 60-327 Poznań, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, numer NIP 7792369887, o kapitale zakładowym wynoszącym 4.500.000,00 zł, w całości opłaconym, wpisaną do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem podmiotu w UKNF IP24/2014, jako krajowa instytucja płatnicza.

7.6 Rozliczenie płatności za zamówione towary dokonywane za pośrednictwem PayPro (strona internetowa serwisu www.przelewy24.pl) odbywa się zgodnie z poniższymi zasadami:

 1. Płatności za pośrednictwem PayPro mogą dokonywać wyłącznie osoby uprawnione do posługiwania się danym instrumentem płatniczym, w oparciu o który następuje realizacja płatności, w szczególności daną kartą płatniczą może posługiwać się wyłącznie jej uprawniony posiadacz. Wykryte przypadki nadużyć będą zgłaszane bezpośrednio do właściwych wydziałów Policji.

 2. Evston Sp. z o.o. udostępnia Klientom Sklepu odpowiedni formularz transakcji. Dane z formularza są automatycznie przekazywane do Partnera PayPro za pośrednictwem PayPro.

 3. Klient Sklepu, po wypełnieniu formularza realizacji zamówienia i po wybraniu formy płatności za pośrednictwem PayPro, jest automatycznie przekierowywany odpowiednio:

  - w przypadku płatności dokonywanych przy użyciu karty płatniczej, na stronę internetową Partnera PayPro, będącego centrum autoryzacyjno-rozliczeniowym,

  - w przypadku płatności w drodze przelewu internetowego, na stronę internetową Partnera PayPro, będącego bankiem,

  - w przypadku płatności w drodze przelewu tradycyjnego, na stronę internetową PayPro. (W tym przypadku Klient Sklepu powinien dokonać przelewu dokładnie zgodnego z wygenerowanym drukiem przelewu bankowego).

 4. W celu dokonania płatności Klient Sklepu powinien potwierdzić dokonanie płatności na stronach internetowych odpowiedniego Partnera PayPro– banku lub centrum autoryzacyjno-rozliczeniowego zgodnie z określonymi przez nich zasadami. W przypadku dokonywania jakichkolwiek zmian w formularzu płatności udostępnionym na tych stronach i automatycznie uzupełnionym przez PayPro, płatność może nie zostać zrealizowana.

8. DOSTAWA TOWARU

8.1.1 Dostawa towarów ze Sklepu jest ograniczona do terytorium Unii Europejskiej i realizowana jest na adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

8.1.2 Sprzedawca oferuje dostawę towarów ze Sklepu do państw wskazanych w zakładce „Jak kupować” na podstronie “dostawa i płatność” . Dostawa towarów do państw spoza tego Katalogu jest możliwa jedynie na podstawie indywidualnych ustaleń z Evston. Sprzedawca nie dostarcza towarów do terytoriów oraz osób, które w świetle prawa polskiego lub międzynarodowego podlegają embargu bądź ograniczeniom w zakresie handlu i obrotu towarowego.

8.2.1 Koszty dostawy ponosi Klient zamawiający towar, chyba że zostanie ustalone inaczej na podstawie odrębnej umowy między Klientem a Sprzedawcą.

8.2.2 Wysokość kosztów dostawy jest uzależniona od wagi paczki, jej gabarytów i kraju przeznaczenia oraz wybranego przewoźnika / spedytora. Wysokość kosztów dostawy można sprawdzić na stronie www.evston.com w zakładce „Jak kupować” na podstronie “dostawa i płatność”.

8.2.3 Koszty dostawy są wskazane w trakcie składania zamówienia i są doliczane są do zamówienia oraz zostają zafakturowane przy pierwszej przesyłce zawierającej towar z danego zamówienia. Dołączenie na prośbę Klienta dodatkowo zamówionego towaru do drugiej lub kolejnych przesyłek zawierających towar z danego zamówienia powoduje, że taka przesyłka zawierająca dodatkowo zamówiony towar traktowana będzie jak nowe zamówienie i zostaną do niej doliczone koszty transportu.

8.2.4 Jeśli waga paczki nie mieści się w ryczałcie dla danego kraju (lub taki ryczałt nie jest ustanowiony), koszty dostawy ustalane są indywidualnie z Evston.

8.2.5 Dostawa dla produktów ze Sklepu jest realizowana niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od zawarcia umowy.

8.2.6 Na czas dostawy towaru składa się czas realizacji zamówienia oraz czas przewozu przesyłki przez przewoźnika/spedytora. Czas realizacji zamówienia to orientacyjny czas liczony od momentu zatwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę do chwili wydania przedmiotu zamówienia przewoźnikowi/spedytorowi. Czas realizacji zamówienia uzależniony jest od dostępności danego produktu, natomiast czas przewozu od wybranego przewoźnika/spedytora i miejsca dostawy. Szczegóły co do czasu przewozu są dostępne w zakładce„Jak kupować” na podstronie “dostawa i płatność” .

8.2.7 Wyboru przewoźnika dokonuje Klient w trakcie składania zamówienia spośród możliwości oferowanych przez Sprzedawcę. Dostawa przesyłki przez przewoźnika innego niż oferowany przez Evston jest możliwa jedynie w wyniku indywidualnej pisemnej umowy między Evston a Klientem.

8.2.8 Odbiór towaru w siedzibie Evston w Michałowie pod adresem Michałów 25, 26-110 Skarżysko-Kamienna , Polska jest niemożliwy.

8.2.9 Evston Sp. z o.o. nie prowadzi punktu sprzedaży - sprzedaż odbywa się wyłącznie drogą internetową.

8.2.10 Sprzedawca odpowiada za wady rzeczy zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego polskiego, ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. KODEKS CYWILNY (Dz.U.64.16.93 z późn. zm.)

9 DOKUMENTY SPRZEDAŻY

9.1 Sprzedawca wystawia dokument sprzedaży do każdej dokonanej transakcji. Zawsze jest to faktura VAT.

9.2 Faktury mogą być wystawiane w następujących walutach: PLN i EUR. Klient Sklepu dokonuje wyboru waluty na stronie www.evston.com przed złożeniem zamówienia.

10. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

10.1 Klient będący Konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego (Dz.U.64.16.93 z późn. zm.), który zawarł z Evston umowę sprzedaży na odległość, ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

10.2 Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:

 1. w którym Konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie rzeczy,

 2. a w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno, w którym Klient będący Konsumentem wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta będącego Konsumentem weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy.

 3. w przypadku umów o regularne dostarczanie rzeczy przez czas oznaczony: „w którym Konsument wszedł w posiadanie pierwszej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie pierwszej z rzeczy.

10.3 Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy Konsument musi poinformować: Evston Spółka Sp. z o.o. , Michałów 25, 26-110 Skarżysko-Kamienna, e-mail: evston@evston.com o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).

Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy zamieszczonego na naszej stronie internetowej, dostępnego do pobrania tutaj, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

10.4 Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od umowy Evston Sp. z o.o. zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Evston Sp. z o.o.), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Evston Sp. z o.o. został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności Evston Sp. z o.o. dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Evston Sp. z o.o. może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia Evston Sp. z o.o. dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Proszę odesłać lub przekazać Evston Sp. z o.o. , Michałów 25, 26-110 Skarżysko-Kamienna, Polska rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Evston Sp. z o.o. o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni. Konsument będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów. W przypadku, gdy rzecz ze względu na swój charakter nie może zostać w zwykły sposób odesłana pocztą, Konsument będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, wysokość tych kosztów przy sprzedaży na terytorium Polski szacowana jest maksymalnie na kwotę około 300 PLN.

Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

10.5 Brak prawa odstąpienia od umowy oraz okoliczności, w których Konsument traci prawo odstąpienia od umowy.

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

 1. o świadczenie usług, jeżeli Przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

 2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

 3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

 4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

 5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

 6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

 7. w której Konsument wyraźnie żądał, aby Przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

 8. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

 9. zawartej w drodze aukcji publicznej;

 10. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

11. JAKOŚĆ i GWARANCJE

11.1 Towary sprzedawane przez Evston Sp. z o.o. są wysokiej jakości. Sposób ich przewożenia, magazynowania i pakowania zapewnia ochronę przed uszkodzeniami zarówno mechanicznymi jak i elektrycznymi.

11.2 Towary mogą być objęte gwarancją producenta, dystrybutora lub Evston .Jeśli do produktu dołączono gwarancję, jej postanowienia są obowiązujące. Informacja o okresie obowiązywania gwarancji dla poszczególnych towarów znajduje się w opisach tych towarów na stronie www.evston.com . Szczegółowe warunki gwarancji określone są w dokumencie gwarancji danego towaru.

11.3 Gwarancja na sprzedany towar nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Konsumenta wynikających z rękojmi za wady produktu.

11.4 Gwarancja wygasa, jeśli Klient majstruje przy przedmiocie dostawy bez pisemnej zgody Sprzedającego lub gdy strona trzecia majstruje przy przedmiocie dostawy na żądanie Klienta, w szczególności dokonując samodzielnej lub przez stronę trzecią próby naprawy a usunięcie wady jest w rezultacie niemożliwe lub nieuzasadnione dla Sprzedającego. Klient ponosi wszelkie dodatkowe koszty usunięcia wady, które mogą powstać w wyniku manipulacji dokonanej przy produkcie bez pisemnej zgody Sprzedającego.

12 PROCEDURA REKLAMACYJNA

12.1 Reklamacje Klientów przyjmujemy i rozpoznajemy zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. 2014 poz. 121 – tekst jednolity z późń. zm.). Zgodnie z przepisami prawa, Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia zamówionej rzeczy bez wad.

12.2 Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Konsumenta, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).

12.3 Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli:

 1. nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;

 2. nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedawca zapewnił kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;

 3. nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował Sprzedawcę przy zawarciu umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;

 4. została Konsumentowi wydana w stanie niezupełnym. Jeżeli kupującym jest Konsument, na równi z zapewnieniem Sprzedawcy traktuje się publiczne zapewnienia producenta lub jego przedstawiciela, osoby, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej, oraz osoby, która przez umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent. Evston Sp. z o.o. nie jest odpowiedzialna względem Konsumenta za to, że rzecz sprzedana nie ma właściwości wynikających z publicznych zapewnień, o których mowa w zdaniu poprzednim, jeżeli zapewnień tych nie znała ani, oceniając rozsądnie, nie mogła znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję kupującego o zawarciu umowy sprzedaży, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem umowy sprzedaży.

 5. Rzecz sprzedana ma wadę fizyczną także w razie nieprawidłowego jej zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez Sprzedawcę lub osobę trzecią, za którą Evston Sp. z o.o. ponosi odpowiedzialność, albo przez Konsumenta, który postąpił według instrukcji otrzymanej od Sprzedawcy. Evston Sp. z o.o. ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy na Klienta (wydania produktu Konsumentowi) lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili.

12.4 Evston zachęca do zgłaszania ewentualnych reklamacji za pomocą formularza kontaktowego zamieszczonego na stronie internetowej www.evston.com w zakładce "Kontakt” . Reklamacje towarów można również zgłaszać:

 1. e-mailem na adres: evston@evston.com

 2. pisemnie na adres: Evston Sp. z o.o. Michałów 25, 26-110 Skarżysko-Kamienna, Polska

Reklamacja powinna zawierać dokładny opis przyczyny reklamacji oraz oczekiwany sposób jej załatwienia. Evston Sp. z o.o. może zażądać przedstawienia dowodu dokonania zakupu.

12.5 Sprzedawca rozpatruje reklamacje Konsumentów i powiadamia ich o dalszym sposobie postępowania w terminie 14 dni.

12.6 Zwrotów wadliwych i omyłkowo dostarczonych towarów, prosimy dokonywać niezwłocznie za pomocą przesyłki bez pobrania po konsultacji z Evston Sp. z o.o. Sprzedawca, może w konkretnym przypadku zaproponować zlecenie odbioru towaru określonemu przewoźnikowi lub kurierowi.

12.7 Jeśli przesyłka dotarła do Konsumenta w stanie wskazującym na uszkodzenie mechaniczne podczas transportu, prosimy w obecności kuriera dokonać jej sprawdzenia i spisać protokół opisujący zniszczenia. Taki protokół podpisany przez przewoźnika ułatwi nam rozpatrzenie reklamacji.

12.8 Zasady zwrotu pieniędzy: Sprzedawca dokonuje zwrotu pieniędzy przy wykorzystaniu tego samego kanału płatności, poprzez który dokonano zapłaty, a w pozostałych przypadkach na rachunek bankowy wskazany przez Klienta, o ile Sprzedawca i Klient nie uzgodnią dokonania zwrotu pieniędzy w inny sposób.

12.9 Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Konsument może:

 1. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Evston niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Evston Sp. z o.o. albo Evston Sp. z o.o. nie wymienił rzeczy na wolną od wad lub nie usunęła wady. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna;

 2. żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady. Evston jest obowiązana wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta. Evston Sp. z o.o. może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Konsumenta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.

12.10 Roszczenia z tytułu wad nie powstają w przypadku, gdy wada wystąpi w wyniku nieprzestrzegania instrukcji obsługi, przechowywania, konserwacji lub nieprawidłowej instalacji, błędnego, nieodpowiedniego lub niewłaściwego użycia, zaniedbań Klienta, poddania nadmiernemu obciążeniu mechanicznemu, chemicznemu, elektrycznemu lub naturalnie występującego zużycia.

13 POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

13.1.1 Niniejszy punkt 13 Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Przedsiębiorców i usługobiorców niebędących Konsumentami w rozumieniu kodeksu cywilnego. Postanowienia zawarte w tym punkcie nie wyłączają pozostałych postanowień zawartych w Warunkach współpracy, które dotyczą wszystkich Klientów.

13.1.2 Obowiązujące u Przedsiębiorców i usługobiorców niebędących Konsumentami warunki realizacji umów o treści odmiennej od Warunków współpracy Evston nie są akceptowane przez Evston Jakiekolwiek dodatkowe lub odmienne warunki handlowe Przedsiębiorców i usługobiorców nie będących Konsumentami są wiążące dla Evston jedynie, gdy zostały wyraźnie zaakceptowane przez Evston w formie pisemnej.

13.1.3 Jeżeli Przedsiębiorca lub usługobiorca niebędący Konsumentem pozostaje w stałych stosunkach handlowych z Evston, przyjęcie przez niego Warunków współpracy Evston, przy zarejestrowaniu konta Użytkownika w Sklepie na stronie www.evston.com lub przy dowolnym zamówieniu uważa się za ich akceptację dla wszystkich kolejnych umów, chyba że w stosunku do danego zamówienia zostało zawarte z Evston porozumienie odrębnie regulujące warunki jego realizacji. W przypadku zmiany Warunków współpracy przez Evston w trakcie współpracy handlowej przyjęcie zmienionych warunków Evston przy jednym zamówieniu uważa się za ich akceptację dla wszystkich kolejnych umów.

13.1.4 Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Przedsiębiorcą lub usługobiorcą niebędącym Konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Przedsiębiorcy lub usługobiorcy niebędącego Konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.

13.1.5 Sprzedawca zastrzega sobie możliwość odmowy przyjęcia zamówienia, wstrzymania realizacji zamówienia lub wysyłki zamówionego towaru, jeżeli Przedsiębiorca lub usługobiorca niebędący Konsumentem zalega z płatnościami albo jego sytuacja prawna lub finansowa może powodować problemy z dokonaniem płatności w przyszłości, lub gdy Evston poweźmie wątpliwość co do sytuacji finansowej Przedsiębiorcy lub usługobiorcy niebędącego Konsumentem.

13.1.6 W wypadku Przedsiębiorców lub usługobiorców niebędących Konsumentami składających zamówienia za pomocą e-mail, Sprzedawca może uzgodnić indywidualne warunki płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo w części.

13.1.7 W przypadku braku wyraźnego wskazania, że ​​jest inaczej, wszystkie indywidualne oferty Sprzedającego składane Przedsiębiorcom lub usługobiorcą niebędącym Konsumentami podlegają zmianom i nie są wiążące. Sprzedawca przyjmuje/akceptuje zamówienia w terminie 14 dni od ich otrzymania.

13.1.8 Zamówienie będzie wiążące dla Sprzedającego (zawarcie umowy) po złożeniu pisemnego potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę.

13.1.9 Wskazania dokonane przez Sprzedawcę na przedmiocie produktu lub usługi (np. Waga, wymiary oraz dane techniczne lub inne dane serwisowe), a także odpowiadające im oświadczenia Sprzedawcy w odniesieniu do tych wskazań (np. Szkice, ilustracje) będą przybliżeniami, chyba że cel umowy wymaga dokładnej zgody z konkretnymi wskazaniami, w takim przypadku tylko wyraźnie opisane na piśmie przez Sprzedającego są wiążące. Zwyczajowe odchylenia wynikające z przepisów prawnych lub ulepszeń technicznych, a także zastąpienie niektórych części przez inne o jednakowej jakości i funkcji, są dopuszczalne, o ile nie naruszają zamierzonego celu umowy.

13.2.1 Sprzedawca zachowuje tytuł i / lub prawa autorskie do wszystkich ofertach i wycenach, które przedstawia, a także we wszystkich szkicach, ilustracjach, fakturach, prospektach, Katalogach, modelach, narzędziach i innej dokumentacji oraz materiałach pomocniczych. Przedsiębiorca lub usługobiorca niebędący Konsumentem nie udostępnia tych materiałów lub ich treści stronom trzecim ani nie ujawnia ich stronom trzecim bez wyraźnej zgody Sprzedającego, ani nie wykorzystuje ich ani nie powiela, osobiście lub za pomocą osób trzecich.

13.2.2 W przypadku odstąpienia przez Przedsiębiorcę lub usługobiorcę niebędącego Konsumentem od umowy przed dostawą zamówionego przedmiotu, Sprzedawca jest uprawniony do fakturowania Przedsiębiorcy lub usługobiorcy niebędącego Konsumentem za wszystkie koszty poniesione do momentu jego odstąpienia. Koszty te obejmują, między innymi, koszty planowania projektu, koszty przetwarzania w celu kompilacji zamówienia, koszty planowania produkcji, koszty towarów wytworzonych i zakupionych.

13.2.3 Wszelkie prośby o anulowanie, zmianę harmonogramu, zwroty lub modyfikacje dokonane przez Przedsiębiorcę lub usługobiorcę niebędącego Konsumentem muszą mieć formę pisemną, a żadne działanie nie będzie skuteczne, chyba że zostanie zatwierdzone na piśmie przez Sprzedawcę. Takie anulowanie, zmiana harmonogramu, zwroty lub modyfikacje będą podlegały uzasadnionym opłatom, które zostaną określone indywidualnie przez Evston.

13.2.4 Jeżeli czas między dniem zawarcia indywidualnej umowy i określonym w tej umowie terminem dostawy wynosi więcej niż 3 miesiące, Sprzedawca jest uprawniony do przeniesienia na Przedsiębiorcę lub usługobiorcę niebędącego Konsumentem wzrostu kosztów materiałowych w tym okresie. Zwiększenia te są przenoszone w takim zakresie, w jakim zostały poniesione przez Sprzedawcę. Sprzedawca jest uprawniony do zastosowania cen aktualnych w dniu wydania towaru.

13.2.5 Rodzaj opakowania w celu wysyłki wybiera się według uzasadnionego uznania Sprzedawcy. Ewentualnie, każdy wniosek dotyczący określonego rodzaju opakowania w celu wysyłki, wyraźnie podany przez Przedsiębiorcę lub usługobiorcę niebędącego Konsumentem , będzie przestrzegany.

13.2.6 W przypadku określenia przez Przedsiębiorcę lub usługobiorcę niebędącego Konsumentem określonego rodzaju opakowania. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość oddzielnego doliczenia ceny opakowania.

13.2.7 Przedsiębiorcy lub usługobiorcy niebędący Konsumentami z krajów Unii Europejskiej są zobowiązani podać europejski numer ewidencyjny VAT w celu dokonania zakupu ze stawką VAT 0%. Jeżeli Evston nie otrzyma od Przedsiębiorcy lub usługobiorcy niebędącego Konsumentem potwierdzonego numeru ewidencyjnego VAT, a także potwierdzenia otrzymania towaru w formie pisemnej, Sprzedawca będzie zmuszony wystawić fakturę obciążoną polskim podatkiem od towarów i usług (VAT) zgodnie z aktualnie obowiązującą stawką. Przedsiębiorca lub usługobiorca niebędący Konsumentem może zostać obciążony polskim podatkiem od towarów i usług (VAT) w przypadku nieprzedstawienia Evston potwierdzenia ważności europejskiego numeru ewidencyjnego VAT na dzień zawarcia umowy z Evston Sp. z o.o. oraz gdy na dzień dostawy towaru numer ten nie będzie ważny. Przedsiębiorca lub usługobiorca niebędący Konsumentem zostanie obciążony polskim podatkiem od towarów i usług (VAT) także w przypadku, gdy we własnym zakresie transportuje zakupiony towar poza granice terytorium Polski, a nie dostarczy do Evston Sp. z o.o. pisemnego potwierdzenia wywozu towaru do innego kraju Unii Europejskiej.

13.2.8 Evston Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość naliczenia ustawowych odsetek karnych za nieterminowe regulowanie należności przez Przedsiębiorcę lub usługobiorcę niebędącego Konsumentem.

13.2.9 Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Przedsiębiorcę lub usługobiorcę niebędącego Konsumentem korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Przedsiębiorcy lub usługobiorcy niebędącemu Konsumentem oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki. Obowiązuje to również w przypadku dostaw częściowych lub gdy Sprzedawca zgodził się świadczyć inne usługi (np. Wysyłkę).

13.3.1 W przypadku opóźnienia wysyłki w wyniku okoliczności, za które odpowiedzialny jest kupujący Przedsiębiorca lub usługobiorca niebędący Konsumentem, ryzyko przechodzi na Przedsiębiorcę lub usługobiorcę niebędącego Konsumentem oraz towar uważa się za wydany Przedsiębiorcy lub usługobiorcy niebędącemu Konsumentem w dniu udostępnienia przedmiotu dostawy do dostawy w magazynie Sprzedającego, a Sprzedawca powiadomił o tym Przedsiębiorcę lub usługobiorcę niebędącego Konsumentem na piśmie.

13.3.2 Koszty magazynowania po udostępnieniu przedmiotu dostawy do dostawy w magazynie Sprzedającego ponosi kupujący Przedsiębiorca lub usługobiorca niebędący Konsumentem. W przypadku przechowywania zapewnionego przez Sprzedającego, sprzedający może obciążyć Przedsiębiorcę lub usługobiorcę niebędącego Konsumentem kosztami przechowywania w wysokości 0,05% wartości fakturowej obiektów dostawy, które mają być składowane za każdy dzień. Strony umowy mogą ustalić w drodze umowy pisemnej inne, wyższe lub niższe koszty składowania. Sprzedawca może również w tym przypadku sprzedać rzecz na rachunek kupującego, powinien jednak uprzednio wyznaczyć kupującemu dodatkowy termin do odebrania rzeczy oraz Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić o fakcie sprzedaży rzeczy kupującego.

13.3.3 Przesyłka będzie ubezpieczona u przewoźnika przez Sprzedawcę tylko na wyraźne życzenie Przedsiębiorcy lub usługobiorcy niebędącego Konsumentem. Koszt ubezpieczenia ponosi Przedsiębiorca lub usługobiorca niebędący Konsumentem.

13.3.4 W razie przesłania Produktu do Przedsiębiorcy lub usługobiorcy niebędącego Konsumentem za pośrednictwem przewoźnika, Przedsiębiorca lub usługobiorca niebędący Konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika. Należy w obecności kuriera dokonać jej sprawdzenia i spisać protokół opisujący zniszczenia.

13.3.5 Reklamacje ilościowe mogą być zgłaszane Sprzedawcy nie później niż w ciągu 7 dni roboczych od otrzymania przesyłki przez kupującego. Brak zawiadomienia Sprzedawcy w ustalonym terminie skutkuje uznaniem towaru za zatwierdzony, a Przedsiębiorca lub usługobiorca niebędący Konsumentem traci uprawnienia do reklamacji ilościowej.

13.3.6 Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec kupującego niebędącego Konsumentem zostaje wyłączona.

13.3.7 W wypadku Usługobiorców niebędących Konsumentami Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia.

13.3.8 Sprzedawca ponosi odpowiedzialność kontraktową na zasadach ogólnych tylko za szkodę wyrządzona z jego winy umyślnej lub w przypadku rażącego niedbalstwa. Dotyczy to także odpowiedzialności za osoby, którymi Sprzedawca się posłużył przy wykonaniu umowy.

13.3.9 Odpowiedzialność Usługodawcy/Sprzedawcy w stosunku do Usługobiorcy/Przedsiębiorcy niebędącego Konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie - do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży. Usługodawca/Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy/Przedsiębiorcy niebędącego Konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Usługobiorcy/Przedsiębiorcy niebędącego Konsumentem.

13.3.10 Odpowiedzialność Evston Sp. z o.o. za dostarczenie wadliwych produktów jest ograniczona do wymiany towaru lub zwrotu zapłaconej ceny.

13.4.1 Naprawa, wymiana wadliwego towaru na wolny od wad, lub zwrot zapłaconej za ten towar ceny przez Evston, wyczerpywać będzie wszelkie roszczenia Przedsiębiorcy lub usługobiorcy niebędącego Konsumentem z tytułu dostarczenia wadliwego towaru.

13.4.2 Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku niedotrzymania terminu dostawy, niedostarczenia produktu lub zmiany cen. W szczególności Sprzedawca nie jest odpowiedzialny za przerwy w produkcji, utratę zysku lub straty pośrednie, powstające w wyniku niedostarczenia odpowiedniego towaru w danym terminie. Odpowiedzialność Evston Sp. z o.o. za niedostarczenie towaru jest ograniczona do zwrotu zapłaconej ceny. Powyższe ograniczenia nie dotyczą sytuacji, w której na dostawę danego towaru została zawarta oddzielna umowa między Evston a Przedsiębiorcą lub usługobiorcą niebędącym Konsumentem, w której sprecyzowano warunki dostawy i odpowiedzialność za ich niedotrzymanie.

13.4.3 Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki użycia dostarczonych produktów niezgodnie z ich przeznaczeniem.

13.4.4 Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne z prawem użycie zakupionego od Evston towaru.

13.4.5 Przedsiębiorca lub usługobiorca niebędący Konsumentem jest wyłącznie odpowiedzialny za montaż, instalację i obsługę zakupionego towaru, a także za uzyskanie stosownych licencji, pozwoleń czy certyfikatów wymaganych przy montażu, instalacji oraz obsłudze tego towaru, chyba że strony umowy uzgodniły odmienne postanowienia na piśmie.

13.5 ZASTRZEŻENIE WŁASNOŚCI

13.5.1 Do momentu dokonania całkowitej zapłaty ceny sprzedaży Sprzedawca zastrzega sobie prawo własności dostarczonych towarów (towary zastrzeżone).

13.5.2 Przedsiębiorca lub usługobiorca niebędący Konsumentem przechowuje towary zastrzeżone nieodpłatnie.

13.5.3 Przedsiębiorca lub usługobiorca niebędący Konsumentem nie może zbywać towarów zastrzeżonych bez pisemnej zgody Sprzedawcy. W razie sprzedaży towaru zastrzeżonego przez Przedsiębiorcę lub usługobiorcę niebędącego Konsumentem Sprzedawca nabywa wszelkie prawa, które przysługują Przedsiębiorcy lub usługobiorcy niebędącemu Konsumentem względem jego kontrahenta.

13.5.4 Przedsiębiorca lub usługobiorca niebędący Konsumentem musi ujawnić na żądanie Sprzedawcy kto jest nabywcą towarów zastrzeżonych oraz zawiadomić nabywcę o przejściu na Sprzedawcę wszelkich praw, w tym w szczególności do zapłaty za towar.

13.5.5 Sprzedawca upoważnia Przedsiębiorcę lub usługobiorcę niebędącego Konsumentem do inkasowania na swój rachunek bankowy wierzytelności Sprzedawcy o zapłatę za towary zastrzeżone. Powyższe upoważnienie może być w każdej chwili odwołane. Przedsiębiorca lub usługobiorca niebędący Konsumentem jest zobowiązany odprowadzić zainkasowane sumy natychmiast na rzecz Sprzedawcy, jeżeli jego roszczenia są wymagalne.

13.5.6 Przedsiębiorca lub usługobiorca niebędący Konsumentem zobowiązany jest niezwłocznie informować Sprzedawcę o uszkodzeniach lub stracie towarów zastrzeżonych.

13.5.7 W przypadku opóźnienia w zapłacie lub innego naruszenia umowy przez Przedsiębiorcę lub usługobiorcę niebędącego Konsumentem, Sprzedawca jest uprawniony do odebrania towarów zastrzeżonych. Koszty odebrania ponosi Przedsiębiorca lub usługobiorca niebędący Konsumentem. W celu odbioru towarów Przedsiębiorca lub usługobiorca niebędący Konsumentem umożliwi Sprzedawcy wstęp do wszystkich swoich pomieszczeń, w których zastrzeżone towary są składowane.

13.5.8 Zastawianie lub przewłaszczenie na zabezpieczenie przez Przedsiębiorcę lub usługobiorcę niebędącego Konsumentem zastrzeżonych towarów bez pisemnego zezwolenia Sprzedawcy jest zabronione.

14. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZSTRZYGANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

14.1 Kupujący będący Konsumentem posiada między innymi następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

 1. jest uprawniony do zwrócenia się do stałego polubownego sądu Konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży

 2. jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem, a Sprzedawcą

 3. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Konsumentem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika Konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona Konsumentów (między innymi Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii Konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem e-mail porady@dlaKonsumentow.pl.

14.2 Platforma ODR

Od 15 lutego 2016 r. istnieje możliwość pozasądowego rozwiązywania sporów między Konsumentami a Przedsiębiorcami drogą elektroniczną, za pośrednictwem platformy internetowej ODR Unii Europejskiej.

Platforma umożliwia dochodzenie roszczeń wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług (w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów Konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE), zawieranych między Konsumentami mieszkającymi w UE, a Przedsiębiorcami mającymi siedzibę w UE.

Platforma znajduje się na stronie: https://ec.europa.eu/Consumers/odr/

15. POLITYKA PRYWATNOŚCI

15.1 Evston Sp. z o.o. przestrzega przepisów prawa dotyczących przetwarzania danych osobowych Konsumenta. Szczegółowe informacje dotyczące gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych przez Evston Sp. z o.o. można znaleźć na stronie www.evston.com w zakładce ”Polityka prywatności”

16. ZASTRZEŻENIA PRAWNE

16.1 Evston Sp. z o.o. jest właścicielem praw autorskich lub posiada inny tytuł prawny do materiałów zawartych w Katalogach oraz na stronie internetowej www.evston.com, w szczególności do zdjęć, opisów, tłumaczeń, formy graficznej, sposobu prezentacji. Zabrania się ich kopiowania i rozpowszechniania, używania do celów handlowych lub prezentacji na innych stronach internetowych bez pisemnej zgody Sprzedawcy.

16.2 Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków współpracy zostanie uznane za nieważne lub nieskuteczne przez właściwy sąd lub w wyniku zmiany przepisów prawnych, wtedy postanowienia te uznaje się za wyłączone z niniejszych Warunków współpracy. Wyłączenie z niniejszych Warunków współpracy takich postanowień nie unieważnia ani nie czyni nieskutecznymi pozostałych postanowień Warunków współpracy. Wszystkie pozostałe postanowienia będą nadal w pełni obowiązujące i skuteczne, a postanowienia uznane za niezgodne z prawem lub nieskuteczne zostaną zastąpione postanowieniami o podobnym znaczeniu, odzwierciedlającym pierwotną intencję danego postanowienia, w zakresie dozwolonym na mocy odpowiednich przepisów prawa.

16.3 Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków współpracy w świetle obowiązujących przepisów (art. 385[1] do art. 385[3] Kodeksu cywilnego polskiego) byłyby uznane za niedozwolone postanowienia umowne oraz naruszałyby bezwzględnie obowiązujące przepisy dotyczące zawierania umów z udziałem Konsumentów, w takim zakresie nie wiążą one Konsumentów.

17 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

17.1 Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

17.2 Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Przedsiębiorcą lub usługobiorcą niebędącym Konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

17.3 W sprawach nieuregulowanych w niniejszych Warunkach współpracy mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przepisy ustawy o prawach Konsumenta oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego. Stosowanie przepisów Konwencja Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów z dnia 11 kwietnia 1980 r. zostaje wyłączone.

17.4 Treść niniejszego Regulaminu może ulec zmianie. Użytkownicy posiadający Konto w Sklepie oraz zapisani do newslettera zostaną dodatkowo poinformowani o zmianach wraz z ich zestawieniem na wskazany przez nich adres poczty elektronicznej. Termin wejścia w życie zmian nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia ich ogłoszenia. W sytuacji gdy Klient, nie akceptuje nowej treści Warunków współpracy obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Warunków współpracy. Brak akceptacji skutkuje rozwiązaniem umowy.

17.5 Niniejsze Warunki współpracy obowiązują od dnia 21.01.2019

New Account Register

Already have an account?
Log in instead Lub Reset password